Mariachi Rey

Celebrating a birthday at "EL MESTIZO" restaurant